SINIF TANITIMLARI VE ÖN LİSANS PROGRAMLARI


ÖN LİSANS PROGRAMLARI

 

UÇAK TEKNOLOJİSİ


(Mekanik-Aviyonik) Barış ortamında ve harekat şartlarında, Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan uçak, helikopter, insansız hava aracı, mühimmat ve destek teçhizatının bakım ve onarım faaliyetlerini icra edebilecek uluslararası standartlarda temel bilgi ve beceriye sahip, gelişen havacılık ve uzay teknolojisindeki yenilikleri takip ederek kendini sürekli yenileyen ve çalışma ortamına aktarabilen, inisiyatif kullanabilen, sorun çözme yöntemlerini bilen, dost ve müttefik ülkelerle müşterek icra edilen harekat ve görevlerde ortak havacılık dilini kullanabilme yeteneğine sahip, türk hava kuvvetlerinin ve bilgi çağının ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda bilimsel ve yapıcı düşünen, sürekli öğrenen, bilgiye ulaşmayı bilen, liderlik özellikleri gelişmiş ve nitelikli uçak bakım teknikerleri yetiştirmektir.


OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ

 

Motorlu kara taşıtların işletilmesi, tüm sistemlerin arızalarının teşhisini bakım ve onarım işlerini yapma, işlemlerin sonuçlarını raporlama, iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruması ve acil durumlara ilişkin mevzuat ve işyeri kurallarına uygun davranma ile ilgili yeterlikleri kazanmış Otomotiv Elektromekanikerliği yetiştirmektir.


İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 

Konusunda uluslararası kalite standartlarında eğitim almış, uygulama becerisi yüksek, meslekle ilgili kalite kontrol ve standartlara hakim, mesleğinin etik değerlerini benimsemiş ve bunlara sahip çıkan, hayat boyu öğrenmenin farkında olup teknolojik gelişmeleri yakından takip eden çağdaş ve nitelikli inşaat teknikerleri yetiştirmektir.

HAVA TRAFİK

 

Hv.K.K.lığının ulusal ve küresel görev ihtiyaçlarına bugün ve yarın cevap verebilecek, NATO ve diğer çok uluslu harekat ortamında takım ruhu içerisinde etkinlikle çalışabilme yeteneğine sahip ve müşterek karar verme süreçlerine katılım sağlayabilecek, sorumluluğuna verilmiş hava sahası ve meydanları kullanan Genel Hava Trafiği kapsamında icra edilen uçuşların etkin ve emniyetli idaresi için ICAO (Internatıonal Cıvıl Avıatıon and Organızatıon) ve EUROCONTROL (European Organisation For The Safety Of Air Navigation) standartlarını karşılayabilecek, Sivil-asker, asker-asker eş güdüm ve birlikte çalışılabilirlik ortamına hizmet edebilecek seviyede temel bilgiler ile asgari düzeyde uygulamaya dayalı yüksek öğrenim eğitimi vermektir.
 

ELEKTRONİK ve HABERLEŞME

 

Elektronik ve Haberleşme alanında, çağın gereklerini ve Hv.K.K.lığı’nın ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi, beceri ve tutumla donatılmış, pratik ile desteklenmiş yeterli teorik bilgiye sahip, mesleki etik ve sorumluluk bilincine haiz, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, mesleki gelişime ve sürekli öğrenmeye açık, nitelikli elektronik ve haberleşme teknikerleri yetiştirmektir.


ELEKTRİK

 

Elektrikçilik mesleğinin bütün alanlarında hizmet verebilecek bilgi beceri ve tutumlarla donatılmış; mesleğin etik değerlerini benimsemiş; teknolojik yeniliklere kendini entegre eden; mesleki gelişime ve sürekli öğrenmeye açık; fonksiyonları planlama, hata bulma, problem çözme ve karar verme özelliklerine sahip çağdaş elektrik teknikerleri yetiştirmektir.


BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

 

 İhtisas eğitiminde göreceği konulara temel oluşturacak düzeyde mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi işlem sistemi temel esaslarını, programlama dillerini, ağ temellerini, grafik animasyon yaratmayı, web sitesi ve veritabanı yönetmeyi, donanım ve işletim sistemi yapısını bilen çağdaş bilgisayar programcıları ve işletmenleri yetiştirmektir.
 

LOJİSTİK

 

Kuruma verilen vazifenin yerine getirilmesinde lojistik alanda ihtiyaç duyulacak bilgi ve beceriyi kazanmış, Tedarik Lojistiği, İşletme Lojistiği, Depolama ve Fiziksel Dağıtım ile Tedarik Zinciri konularında bilgi sahibi, Lojistik Yönetim alanındaki gelişmeleri takip eden ve lojistiğin diğer yönetim sahaları ile olan ilişkilerini bilen nitelikli ve donanımlı personel yetiştirmektir.
 

GÜVENLİK

 

Hava Kuvvetleri bünyesinde piyade sınıfı ile ilgili teknik, taktik, bakım, eğitim, idari ve adlî faaliyetlerin devamlılığını sağlayabilecek ve bu amaçla görevlendirildiği birimlerin sevk ve idaresini etkinlikle yürütebilecek, güvenlik birliklerinin ihtiyaç duyduğu kalifiye güvenlik personelini akademik eğitim ile destekleyerek, küreselleşen dünyanın güvenlik ihtiyacına cevap verebilecek donanıma sahip, güvenlik alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, alanında uygulamak durumunda olduğu kanunları bilen ve özgüvene sahip personel yetiştirmektir.


BÜRO HİZMETLERİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

 

Yönetim faaliyetlerinin etkin olarak yürütülebilmesi için her türlü büro hizmetlerini yürütecek, faaliyetlere ilişkin plan ve program yapacak, insan kaynakları uygulamalarını yürütecek, bilgi erişim, paylaşım ve arşiv faaliyetlerini yürütecek, bunlar için modern donanım ve teknikleri kullanabilecek yetenekte yönetici asistanlarını, planlamacıları, büro elemanı/büro yöneticilerini yetiştirmektir.
 

SINIFLAR

 

Hava Kuvvetleri Komutanlığında personel; çeşitli sınıf ve branşlarda görev yapmaktadır. Mezun olduğunuz bölüme göre hangi sınıflarda görev yapabileceğinizi başvuru tarihleri arasında yayınlanan ilanlarda görmeniz mümkündür. Sınıflandırılırken tercihiniz göz önüne alınacaktır. Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyması halinde tercihinizde yer almayan bir sınıfta da istihdam edilmeniz mümkündür. Başvuru yapan aday bu durumu kabul etmiş sayılır. Sizlere bir fikir vermesi bakımından sınıflara ilişkin olarak özet bilgi aşağıda istifadenize sunulmuştur.
1.Uçak Bakım Sınıfı:
Uçak bakım teşkilatının, personelinin, bakım, teçhizat ve imkânlarının, iş akışına uygun şekilde planlı ve verimli olarak dağılımını yapar. Teşkilatın kısımları arasında koordinasyonu sağlar ve yürürlükteki talimatlar dâhilinde uçak bakım faaliyetlerini yürütür, uçak bakım teşkillerine komuta eder.
Uçak Bakım Sınıfının Vazifesi
Hava Kuvvetleri Komutanlığının icra edeceği görevlerin ifası için barıştan itibaren tüm uçak, uçak sistemleri, destek teçhizatı, test cihazları ve mühimmatın en üst düzeyde göreve hazırlığını sağlamak ve idame ettirmek.
Uçak Bakım Sınıfının Rolü ve Önemi
Hava Kuvvetlerinin asli silahının uçak olması sebebiyle; uçakların faal tutulması, göreve hazırlanması, görevin icrası, uçak sistemleri ile yardımcı test ve destek teçhizat bakımlarının yapılması, kullanacak silah ve mühimmatın faaliyeti ile uçağın yeniden göreve hazırlanması ve bu sistemin yönetilmesi gibi faaliyetler, uçak bakım sınıfının önemini artırmaktadır.
Uçak bakım sınıfı uçakla özdeşleşmiş olup, birbirinden ayrı düşünülemez. Uçak bakım sınıfı olmadan uçağın kullanımının düşünülemeyeceği bir gerçektir. Bu nedenlerle uçak bakım sınıfının Hava Kuvvetlerinin vazifesini yerine getirmesindeki rolü son derece hayati öneme haizdir ve vazgeçilemezdir.
Uçak Bakım Sınıfının Hedefi
Çağın ve günün koşullarına uygun üstün yetenekli, bilgili, tecrübeli, bakım etiğine sahip, inisiyatif kullanabilen ve görevi etkin şekilde yerine getirebilen uçak bakım personelini yetiştirmek ve mesleki gelişimini sağlamak,
Görevin etkin şekilde yapılabilmesini sağlayacak şekilde uçak bakım teşkilatının mevcut koşullara göre yapılandırılması ile geliştirilmesini sağlamak ve yönetmek,
Uçak bakım sahasına ait her türlü tesis ve kolaylıkların en ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak,
Emrine verilen harp silah araçlarını ve bunlara ait teçhizatı komutanlıkça belirlenmiş standartlar dâhilinde en üst düzeyde harbe hazır bulundurmak, idame ettirmek ve kullanmak,
Uçak bakım sahasında yürütülen tüm faaliyetlerde emniyet, kalite, standardizasyon, risk yönetimi, ekonomiklik ve etkinliği en üst düzeye çıkartmak,
Uçak bakım sınıfının mesleki disiplini, dayanışma ve işbirliği ruhunu en üst düzeyde muhafaza etmek,
Uçak bakım sahasındaki eğitimleri bir bütün ve standart olarak ele almak, yeterli olmasını sağlamak, muhafaza etmek ve geliştirmek,
Uçak bakım sistemini günün koşullarına göre tesis etmek, geliştirmek ve işletmek,
Uçak bakım sınıfına ait yönetim ve işlevlerle ilgili her türlü teknik ve idari dokümanı hazırlamak, geliştirmek, güncellemek ve kullanmaktır.
 
2.Muhabere (MEBS) Sınıfı:
Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) görev kapsamına giren sistemlerin harekât gereksinimlerini belirler. Tüm sistemlere ilişkin konseptleri oluşturur. Sistemlerin elde edilmesini planlar, bilgi sistemi ve yazılımların geliştirilmesini sağlar. Kısa, orta ve uzun vadeli MEBS hedef planlarını geliştirir.
Muhabere Sınıfının Vazifesi
Hava Kuvvetleri Komutanlığının bağımsız, müşterek ya da birleşik olarak katılacağı taktik ya da stratejik bir harekâtta, harekât alanındaki tüm birlikler, uçaklar, harekât merkezleri ve karargâhlar ile geri bölge arasında taktik ve stratejik iletişimi sağlamaktır.
Hava Kuvvetlerimizin görevini yerine getirmesi temel hedefine uygun olarak Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri alanındaki mevcut sistemlerin ve kaynakların işletme, bakım, idame ve konfigürasyon yönetimlerini yaparak bu alandaki temel politikaları belirlemede önemli rol oynar.
Muhabere Sınıfının Vizyonu
Barış, kriz ve savaşta yurt içinde ve dışında, bilgi harekâtının karmaşık ortamında, ulusal bilgi teknolojinden yararlanarak “Müşterek Harekat Resmi”ni oluşturmak, her türlü bilgiyi süratli, güvenilir ve emniyetli olarak stratejik seviyede karar alınmasına olanak verecek şekilde, filo seviyesine kadar ileterek zaferin kazanılmasını desteklemektir.
Muhabere Sınıfının Rolü ve Önemi
Bu nedenle Hava Kuvvetleri Komutanlığı MEBS teşkilatı, bilgi harekatının kaynaklarını ve teknolojilerini yakından takip etmek durumundadır. Elbette ki bu ileri teknolojinin yönetimi, alanında uzman, inisiyatif sahibi, bilgi çağının gereksinimlerini karşılamış insan gücü ile mümkündür.
Etkin bir insan gücü ve etkin sistemlerin elde bulundurulması amacını güderek, bölgede caydırıcı olmaya katkıda bulunmak ve hava harekâtını kesintisiz ve etkin bir şekilde desteklemek ilkesini kabul etmiş olan MEBS sınıfı, kendisinden beklenen görevleri yapacak imkân ve kabiliyete sahiptir.
 
3.İstihkâm Sınıfı:
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait taşınmaz malların temini, inşaatı, bakım-onarımı ve emlak işleri ile ilgili istihkâm, inşaat ve tesis bakım programlarını ve çalışmalarını idare eder. İstihkâm birlik ve teşkillerine komuta eder.
İstihkâm Sınıfının Tanımı
Hava Kuvvetleri Komutanlığının icra edeceği her türlü harekâtı “istihkâm” yönüyle desteklemek üzere teşkillendirilmiş ve bu maksada yönelik olarak bünyesinde teknik hizmet bulunduran muharip bir sınıftır.
İstihkâm Sınıfının Rolü ve Önemi
Hava Kuvvetleri Komutanlığı savaşta ve barışta kendisine verilen görevleri yerine getirebilmesi için şu üç temel unsura gereksinim duymaktadır. Bunlar; personel, silah ve silah sistemleri ile tesislerdir.
Bu üç unsurun birbirine olan önem ve önceliği hiçbir zaman mukayese edilemez. Hava Kuvvetleri Komutanlığının görevini icra edebilmesi için sabit tesislere mutlaka ihtiyacı vardır. Bu tesislerin ekonomik değerleri küçümsenmeyecek rakamlardır. İstihkâm sınıfı; bu tesislerin bakımı, onarımı ve bazılarının da işletilmesinden sorumludur.
İstihkâm Sınıfının Görevleri
Bina, tesis, tesisat ve altyapı sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak, envanter kayıtlarını tutmak, kamulaştırma ve kayıt silme işlemlerini yürütmek, uçuş faaliyetlerine yönelik görevleri yerine getirmek, inşaata yönelik projeler üretmek, teknik danışmanlık yapmak, gizleme, sisleme, tahkimat gibi pasif hava savunmayı destekleyecek görevleri icra etmek, pist çabuk onarım dâhil savaş hasar onarım faaliyetlerini gerçekleştirmek, gerektiğinde intikal ederek harekât görevlerini desteklemek.
 
4.Piyade Sınıfı:
Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde piyadecilikle ilgili teknik, taktik ve idari faaliyetlerin planlanmasını, programlanmasını ve yürütülmesini sağlar. Piyade birliklerine komuta eder.
Piyade (Güvenlik) Sınıfının Tanımı
Kışla içi adli ve idari kolluk görevleri, birlik içi emniyet, huzurun tesis ve idamesi, personel ve doküman güvenliği faaliyetleri, birlik içi araç trafiğinin kontrolü, disiplin ceza ve tutukevinin işletilmesi şeklinde tanımlanabilir.
Piyade (Güvenlik) Sınıfının Rolü ve Önemi
Komutanlık ve liderlik vasıflarının tam olarak uygulanması, insan ilişkileri ve bireysel gelişme, mesleki hazza ulaşma, barış şartlarında hareketli ve kesintisiz görev, aktivitenin yüksek olması, yaşam boyu spor, huzur ve güven ortamının sağlanmasına olan katkı neticesinde ortaya çıkan manevi doygunluk, geleceğin gözde bir mesleği konusunda ihtisas sahibi olma, yurt dışı görev imkânı, modern teknoloji ürünü silah ve teçhizatı kullanma ve uzmanlaşmadır.
Güvenlik; insanların temel ihtiyaçlarından biri olarak, dünyadaki en önemli mesleklerin arasında yer almaktadır.
 
5.Ulaştırma Sınıfı:
Askeri ve sivil hava ve satıh ulaştırma vasıtaları ile yapılacak her türlü ulaştırma hizmetleri, lojistik ulaştırma planlama ve bütün kontrol işleriyle ulaştırma programlarını idare, bakım kolaylıkları yerlerinin tespiti, tesisi ve işletmesi dâhil motorlu araç ve ilgili teçhizatın bakım programlarını idare eder. Ulaştırma birlikleri ile motorlu araç bakım birliklerine komuta eder.
Ulaştırma Sınıfının Tanımı
Barış, olağanüstü hal ve savaş durumlarında, personel ile malzemelerin karadan, havadan ve denizden bir plan dâhilinde istenilen yer ve zamanda istenilen yerde bulundurulması işlemine “ulaştırma” denir.
Ulaştırma Sınıfının Vazifesi
Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan ulaştırma hizmetlerini etkin ve zamanında yerine getirecek; düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, bilgi ve becerisini yaratıcı bir şekilde kullanabilen nitelikli ulaştırma personeli yetiştirmektir.
Ulaştırma Sınıfının Görevleri
Ulaştırma görevlerinin ifasında komutana danışmanlık hizmeti vermek,
Hava, kara ve deniz ulaşım araçları ile yapılan yurt içi ve yurt dışı personel ve malzeme ulaştırma hizmetlerini koordineli ve etkin bir şekilde planlamak, uygulamak, kontrol ve denetimini yapmak,
Envanterdeki motorlu ve motorsuz araçların bakım ve onarımlarını birliğin harekât yeteneğini aksatmayacak şekilde birlik ve piyasa olanaklarını kullanarak planlı, emniyetli ve ekonomik olarak yapmak,
Uçuş hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla uçak yakıtlarının muhafazası, depolanması, taşınması ve akaryakıtın kalite kontrolü ile uçak yakıt ikmal ve boşaltma işlemlerini yapmak.
Ulaştırma Sınıfının Rolü ve Önemi
Hava Kuvvetleri Komutanlığının bağımsız, müşterek ya da birleşik olarak katılacağı taktik ya da stratejik bir harekâtın başarısı;
Personel, malzeme, mühimmat ve kıt’a intikallerinin hava, satıh ve deniz araçları ile planlı, programlı, düzenli ve emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesine,
İkmal, bakım, ulaştırma, muhabere, sıhhi tahliye ve tedavi gibi lojistik destek hizmetlerinin, muharebe sahası da dâhil olmak üzere, istenilen yer ve zamanda bulundurulmasına ve bu desteğin planlı ve düzenli bir şekilde yürütülmesine bağlıdır,
Bu önemli görevin başarılması; yüksek hareket yeteneğine sahip, akıcı ve esnek ulaştırma imkanlarını sağlayan, askeri ve sivil taşıma hizmetlerini en etkin şekilde kullanan, planlayan ve kontrol eden ulaştırma sınıfı ile mümkündür.
 
6.Levazım Sınıfı:
Her sınıf levazım ikmal maddeleri ve teçhizat ihtiyaçlarının hesaplanması, sayımı, tevzii, teftişi ve tahsisatın hesabı ve kontrolü dâhil levazım hizmetlerine ait planları ve usulleri formüle eder. Levazım hizmet faaliyetleri ile levazım teşkillerini sevk ve idare eder. Levazım makinelerinin faal bir durumda tutulmalarını sağlar.
Levazım Sınıfının Tanımı
Levazım ikmal maddeleri ihtiyaçlarının tespiti, tedariği depolanması, dağıtımı, muhasebesi, bakımı ve onarımı, devletçe beslenmesi zorunlu personelin sosyal hizmetlerini sağlar.
Levazım Sınıfının Görev Alanları
İkmal hizmeti; ihtiyaçların tespiti, tedariği, depolanması, dağıtımı ve muhasebe faaliyetlerini kapsar. Sosyal hizmetler; personelin iaşesi, barınması, giyim-kuşam, çamaşır ve banyo faaliyetlerini kapsar. Bakım ve onarım hizmetleri; envanterindeki her türlü makine, araç, gereç ve malzemenin hizmete hazır duruma getirilmesi, arızalı olanların tamir edilmesi faaliyetlerini kapsar.
 
7.İkmal Sınıfı:
Hâlihazır ve projelenen ikmal sistemlerinin sevk ve idaresinde harekâtla ilgili gerekli tedbirleri alır, malzeme ve teçhizat plan ve programlanmasını yapar, geliştirir ve tespit eder. İkmal birliklerine komuta eder.
İkmal Sınıfının Tanımı
Teşkilatlı bir hava birliğinin, harekâtı ile ilgili her türlü malzemenin; teşhisi, tespiti, değerlendirilmesi, istenmesi, tedariği, tesellümü, depolanması, depo bakımının yaptırılması, muhasebesinin tutulması, dağıtım ve kontrolü ile elden çıkarılması işlemleridir.
İkmal Sınıfının Vizyonu
Hava Kuvvetleri Komutanlığının barış, gerginlik ve savaş durumlarında harekata yönelik her türlü ikmal ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak, tüm ikmal faaliyetlerinin; maliyet/etkinlik, harbe hazırlığa katkı oranı ile öncelik ve standartlara uygunluğu yönünden analiz edilmesine imkan verecek şekilde kayıt altına alınmasını, depolanmasını ve dağıtılmasını sağlamak, diğer lojistik sistemlere tam entegre olmak ve komuta kontrolünü etkinlikle yürütmek.
İkmal Sınıfının Prensipleri
Zaman ve mekan prensibi: İstenilen malzemenin, istenilen miktar ve yerde istenilen zamanda ve faal olarak bulundurulmasıdır.
Ulaştırmanın ileriye doğru yapılması prensibi: İkmal maddelerinin geri bölgelerdeki depolardan kullanıcı birliğe ulaştırılmasıdır.
Hareket kabiliyeti prensibi: İstenen her yere kısa sürede hazırlanarak intikal kabiliyetidir.
Kontrol prensibi: İkmal maddelerinin, çıktığı noktadan dağıtım ve kullanılacak yere kadar, sorumlu ikmal personeli tarafından kontrol edilmesidir.
Elastikiyet prensibi: Değişen durumlara uyabilme yeteneğidir.
 
8.Maliye Sınıfı:
Maliye ve bütçe işlerini planlar, programlar ve formüle eder. Maaş, yolluk ve ödeneklerin tahsis, tediye ve teftişi ile ilgili sistemlerin geliştirilmesini, idaresini ve nezaretini sağlar. Bütçenin hazırlanması ve idaresinde teknik yardım ve gerekli koordinasyon görevlerini, lojistik bütçenin hazırlanmasını ve bütçenin özlük haklar ve tazminatlarla ilgili kısmının tespit ve hazırlanmasında işbirliği sağlar. Bütçenin özlük hak ve tazminatlarla ilgili kısmının tespitini, hazırlanmasını ve dağıtımını sağlar.
Maliye Sınıfının Vazifesi
Hv.K.K.lığının taktik ve stratejik olmayan savunma, hizmet ve faaliyetlerinin ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için; mevcut insan, para, malzeme gibi tüm kaynak ve imkanların, modern yöntemlere uygun olarak kullanılmasını ve bu kaynaklardan en rasyonel biçimde yararlanılmasını sağlamak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bütçesini hazırlamak ve uygulamak, tahakkuk ve muhasebe işlemleri ile malî yönetim faaliyetlerini mevzuata uygun şekilde yürütmektir.
Maliye Sınıfının Vizyonu
Hava Kuvvetleri Komutanlığına tahsis edilen kaynakların; etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde, modern teknoloji ve bilimsel karar yöntemlerinden yararlanarak merkezi olarak yönetilmesi ve kontrol edilmesidir.
Maliye Sınıfının Genel Görevleri
Bütçeleme faaliyetlerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi, raporlanması, takip ve kontrolü,
Personel özlük hakları gerçekleştirme işlemlerine ilişkin görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi,
Malî mevzuatın takibi ve malî yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Mal ve hizmet alımlarına ilişkin gerçekleştirme işlemlerinin yerine getirilmesi ve tedarik faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi,
Malî hususlarda komutana danışmanlık yapılması,
Askeri kantin, gazino ve sosyal tesislerin idari denetlemeleri ile komutan tarafından emredilen diğer mali hususlarda teftiş ve denetlemelerin yapılması,
Hava Kuvvetleri Komutanlığına tahsis edilen tüm kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması.
 
9.Personel Sınıfı:
Personel tedariki, sınıflandırma, tayin, nakil, test etme, terfi, emeklilik, seferberlik, terhis, sicil ve tezkiyeler, madalya ve mükafatlar, moral faaliyetlerini, program geliştirme dahil genel ve özel karargah faaliyetinin idari görevlerini hazırlar. Personel ve idari ünitelere komuta eder.
Personel Sınıfının Vizyonu
Havacı personel; bilgi, beceri, birikim, başarım yönünden ve beklentileri sağlayacak şekilde üstün niteliklerle donatılmalı, moral ve motivasyonu yüksek seviyede tutulmalıdır. Bu da her şeyden önce insan kaynakları yönetimiyle sağlanır. Personel; özgün bir yönetimle, ayrıcalıklı birer insan, asker ve havacı olarak istihdam edilir.
İnsan kaynakları yönetiminin amacı; Atatürk ilke ve inkılâplarını değişmez bir rehber olarak benimsemiş, hiçbir zaman akılcılık ve bilimsellikten ayrılmayan, görev bilincini her zaman ön planda tutan, değişime açık ve kendine yüksek hedefler edinen personelin istihdamını sağlamaktır.
Personel Sınıfının Genel Görevleri
Barışta ve seferde verilecek olan her türlü görevin personel desteğini sağlamak amacıyla halen yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler ile mevcut doktrin, konsept, ilke, direktif ve yöntemlere uygun olarak; personel ana faaliyet sahasıyla ilgili genel idari faaliyetleri, atama ve disiplin-moral işlemlerini, istifa, malul, şehit ve emeklilik işlemlerini, sivil memur ve işçi işlemlerini, sicil, terfi ve sınıflandırma işlemlerini, arşiv faaliyetlerini planlamak ve yürütmek, insan kaynakları yönetimi alanında literatürdeki yeni gelişmeleri takip etmek ve uygulamaktır.
 
10.Radar Sınıfı:
Her çeşit hava cisimlerinin tespit, teşhis ve kontrol faaliyetlerini sevk ve idare eder, uçak kontrol ve ihbar sistemi ile taktik kontrol birliklerine komuta eder, hava savunma harekâtının sevk ve idaresinde harekâtla ilgili taktik kararların verilmesi ve elektronik tedbirlerin alınması gibi fonksiyonları icra eder.
Radar Sınıfının Vazifesi
Türk Hava Sahasının izlenmesi, kontrol edilmesi ve hava sahamıza giren tüm uçan platformların teşhislerini yapan bir sınıftır.
Radar Sınıfının Rolü ve Önemi
Radar astsubayları radar operatörü olarak, subaylar da radar kontrolörü olarak birlikte çalışırlar. Tatbikat, kriz, gerginlik ve savaş durumlarında milli ve müttefik muharip uçaklarını kontrol ederek hava savaşını icra ederler. Yerde konuşlu radarlar ve AWACS uçaklarında görev yaparak kontrol ve ihbar görevlerini yaparlar. Yurtiçi ve yurtdışı NATO ve milli kadroları bulunmaktadır.
Radar Sınıfının Hedefi
Modern harp sanatının içerisinde rol almak, yaptığı işten kıvanç duyması, aldığı kritik kararlar sayesinde harbi yönlendirmesi, Hava Kuvvetlerinin her başarısında imzasının olmasıdır.
 
11.Hava Savunma Sınıfı:
Yerde konuşlu hava savunma silahlarının idame, işletme ve harekat planlarına uygun kullanımını kapsayan, havadan gelecek her türlü saldırıyı önleme amaçlı faaliyetlerin bütününü yürütür.
Hava Savunma Sınıfının Vazifesi
Sorumluluğuna tahsis edilen bölgenin alçak, orta ve yüksek irtifa hava savunmasını yapmak, gerektiğinde karadan ve denizden gelecek saldırılarda yer savunmasına yardımcı olmaktır.
Hava Savunma Sınıfının Rolü ve Önemi
Hava savunma sınıfı personelinin; bilgi seviyeleri yüksek olmalı, kritik ve hızlı karar verebilmeli, değişen şartlara çabuk adapte olabilmeli, her türlü zor koşullarda görev yapabilmeli, liderlik özellikleri gelişmiş olmalı, ekip çalışmasına önem vermeli ve inisiyatif sahibi olmalıdır.
 
12.Hava Trafik Sınıfı:
Havacılık sisteminde tüm faaliyetler önce emniyet, sonra da verimlilik ve etkinlik üzerine yoğunlaşmaktadır. Günümüz dünyasında, insanların refah seviyelerindeki artış ve küresel ekonomik gelişmelerin, hava ulaşımına olan talebi artırması kapsamında yoğunlaşan sivil hava trafiği ile gelişen güvenlik stratejileri bağlamında icra edilmesi gereken askeri uçuşlar, hava trafiğinin günden güne yoğunlaşmasına sebep olmuş ve hava trafik yönetiminin de önemini artırmıştır.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı meydanlarındaki tüm sivil/askeri uçuşlara yönelik Hava Trafik Kontrol Hizmetleri; Hava Trafik Kontrol Subayları ve Hava Trafik Kontrol Astsubayları tarafından milli ve uluslararası kurallara göre verilmektedir. Askeri meydanlarda hava trafik kontrol ünitesi olarak uçuş kontrol kulesi ve yaklaşma kontrol üniteleri bulunmaktadır.
Uçuş Kontrol Kulesi; yerde-meydan manevra sahasında ve havada meydan kontrol sahası içerisindeki uçakların kontrolünden sorumludur.
Hava Trafik Sınıfının Vazifesi
Askeri Meydanların hava trafik kontrol ve yönetiminden sorumlu hava trafik personelinin başlıca görev ve sorumlulukları; askeri terminal kontrol sahalarını kullanan tüm sivil ve askeri hava araçlarının havada ve yerde çarpışmalara mani olmak, hava trafiğinin emniyet ve süratle akışını sağlamak, gerekli uçuş bilgilerini temin etmek ve sivil-asker ilgili üniteler arasında eşgüdümü sağlamaktır.
Hava Trafik Sınıfının Rolü ve Önemi
Uluslararası geçerli bir meslek olan hava trafik kontrolörlüğü hem askeri, hem de sivil alanda sürekli gelişim içerisindedir. Hava trafik sınıfında, gelişen havacılık teknolojileri ve usullerini anında uygulamaya koyabilmenin verdiği mutluluk ve görev hazzı diğer branşlara nazaran çok daha fazladır.
Modern havacılık sistemi içerisinde rol alan, yaptığı işten gurur duyan, vereceği kararlar ile hava harekatının icrasını etkin ve emniyetli kılan ve uzay çağına imza atmak isteyen bu işi sevip, yılmadan çalışacak, geliştirecek, fedakar hava trafik kontrolörleri olmak isten gençleri aramıza bekliyoruz.
 
13.Bando Sınıfı:
Bando teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sanat ruhunu ortaya koymaktadır. Teşkilat; kapalı mekanlarda ve konser salonlarında icra edilen etkinliklerde, yüksek sanat değeri bulunan eserleri icra etmekte, estetik ve akademik yapısıyla, TSK personeline coşku, moral ve motivasyon sağlamaktadır.
Bando Sınıfının vazifesi
Bayrak, sancak, karşılama, uğurlama, cenaze, anma, denetleme takdimi, açılış, spor gösterileri, resmi bayram ve özel günler ile komutanlıkça emredilen her türlü töreni prova ve icra etmek,
Ulusal ve uluslar arası bando ve müzik festivallerine katılarak TSK'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek,
Balo, dans, kokteyl, yemek ve gösteri gibi faaliyetlere uygun müzik eserleri icra ederek personelin moral ve gelişimine katkıda bulunmak,
Komutanlıkça uygun görülen radyo ve televizyon programlarına katılmak,
Komutanlık direktifleri doğrultusunda personelin ve halkın moral ve motivasyonunu artırmak üzere, vatanseverlik duyguları ile ordu millet bütünleşmesine katkıda bulunacak programları içeren konserler vermektir.